Op Mencia Sandrode wordt onderbouw (klas 1 en 2) vmbo-kaderberoeps aangeboden. Voor de bovenbouw van de kaderopleiding zullen leerlingen aangewezen zijn op een van de vmbo-scholen in de regio.

Hoe zit dat ook alweer met die leerwegen vmbo?

De afkorting vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dit onderwijs bereidt voor op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De leerling volgt de leerweg vanaf de onderbouw (klas 1 en 2) naar het onderwijs dat daarop aansluit in de bovenbouw (leerjaar 3 en 4).

Een leerweg in het vmbo geeft een bepaald niveau en een bepaald soort programma aan: van heel praktisch tot voornamelijk theoretisch. Leerlingen maken pas een definitieve keuze voor een leerweg aan het einde van het tweede leerjaar. Er zijn vier leerwegen in het vmbo:

Basisberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg ‘vmbo-basis’ genoemd
Kaderberoepsgerichte leerweg, vaak kortweg ‘vmbo-kader’ genoemd
Gemengde leerweg, soms ‘vmbo-gl’ genoemd
Theoretische leerweg, meestal mavo of ‘vmbo-tl’ genoemd’

Wat is vmbo-kader?

Vmbo-kader is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Het verschil met de mavo is dat iets minder diep wordt ingegaan op de algemene vakken. In de praktijk betekent dit dat op vmbo-kader de leerlingen te maken krijgen met minder grote hoeveelheden stof.

Voordat leerlingen door kunnen stromen naar de bovenbouw moeten zij een keuze maken. Deze keuze hangt samen met de oriëntatie op een vervolgopleiding en een mogelijk beroep. Het gaat hier om de profielkeuze. Er kan gekozen worden uit 10 profielen:

Economie & ondernemen
Horeca, bakkerij en recreatie
Zorg & welzijn
Dienstverlening & producten
Groen
Bouwen, wonen, interieur
Produceren, installeren, energie
Mobiliteit & transport
Media, vormgeving en ict
Maritiem en techniek

Elk profiel heeft een vast programma en vakkenpakket. De programma’s bieden aansluiting op opleidingen in het MBO.

Wat is het verschil met de onderbouw van de mavo?

Het verschil met mavo is in de onderbouw niet heel groot. Leerlingen krijgen les uit dezelfde lesboeken maar behandelen minder lesstof. Bij toetsen wordt minder stof getoetst. Voor de kaderleerlingen worden Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) activiteiten georganiseerd, omdat zij al halverwege de tweede klas een keuze moeten maken voor een profiel en een school waar ze hun studie kunnen gaan volgen. Met de betreffende scholen worden afspraken gemaakt om de aansluiting optimaal te laten verlopen.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Door onze kleinschaligheid is het niet mogelijk aparte kaderklassen te maken. Leerlingen met een vmbo-kaderadvies en een mavo-advies worden geplaatst in de kader/mavo klas. Zij krijgen samen les, hebben dezelfde boeken maar krijgen gedifferentieerde toetsen. Het op verschillend niveau aanbieden van de lesstof wordt gemakkelijker gemaakt door het gebruik van een Notebook.

Kan mijn kind doorstromen naar mavo?

Ja. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kansen krijgen. Wanneer blijkt dat een leerling zichzelf ontwikkelt en tot meer in staat is door goede prestaties te leveren, is het mogelijk om door te stromen naar mavo. Hiervoor zijn bevorderingsnormen opgesteld (zie abc). De docentenvergadering beslist aan het einde van het schooljaar over de bevordering. Die bevordering kan aan het einde van klas 1 en 2 plaatsvinden.