Mentor
Op het Mencia is de mentor de spil van de leerlingenzorg en ook het eerste contact met de school. In de brugklas neemt de mentor een zeer belangrijke positie in om de overgang van basisschool naar brugklas te vergemakkelijken. Ook in de jaren daarna zullen ouders in eerste instantie vooral met de mentor te maken krijgen. De mentor stimuleert, motiveert en zoekt ook samen met ouders naar oplossingen als het even wat minder gaat.


Centrum Jeugd en Gezin
Veel vragen op het gebied van professionele ondersteuning kunnen gesteld worden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij zijn bereikbaar via 076 – 504 01 59 (afdeling Etten-Leur en regio). Kijk voor meer informatie op cjgetten-leur.nl of op cjgzundert.nl.


Dyslexie
Sommige leerlingen hebben dyslexie. Daar hebben zij en hun ouders dagelijks mee te maken. Dyslexie kan het functioneren en het welzijn van het kind op school beïnvloeden. Dyslectische leerlingen hebben meer tijd nodig om nieuwe informatie op te nemen en hebben moeite met dubbele taken (bijvoorbeeld met lezen en hardop lezen, met luisteren en schrijven). Zij leren moeilijk uit het hoofd en informatie zonder samenhang wordt vaak verward. Dyslexie uit zich meestal op het gebied van lezen en spellen. Kernwoorden die tegenwoordig nogal eens worden gebruikt om het begrip dyslexie te omschrijven zijn traagheid en warrigheid. We besteden op school extra aandacht aan dyslexie. Mencia Sandrode screent de brugklassers op mogelijke lees- en/of spellingsmoeilijkheden. Zo voorkomen we dat leerlingen uitvallen door niet ontdekte dyslexie. Is een leerling dyslectisch, dan treffen we maatregelen om te zorgen dat hij of zij er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Daarvoor zijn op school bepaalde afspraken gemaakt.

Via deze link is het dyslexieprotocol van de school te downloaden. Voor vragen met betrekking tot dyslexie kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator (zie onder).


Huiswerkklas
Binnen de scholengemeenschap Breda kent het Mencia een eigen centrum voor studiebegeleiding en scholing. Voor de leerlingen uit klas 1 t/m 3 op onze school is intensieve huiswerkbegeleiding (IHB) mogelijk. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor twee dagdelen per week.


Ondersteuningscoördinator
Wanneer problemen iedere keer terugkeren en de mentor weet ook niet meer precies wat er moet gebeuren, kun je naar de ondersteuningscoördinator. Op onze school is dat mevrouw v.d. Elshout (ELL).
Zij kan je helpen als je bijvoorbeeld:

– véél gepest wordt
– flinke problemen thuis hebt
– nogal eens sombere gevoelens hebt
– iemand hebt verloren die je zeer dierbaar is
– vaak te bang of heel boos bent
– faalangstig bent
– problemen hebt tijdens of na de echtscheiding van je ouders

Ze is te bereiken via lvdelshout@mencia.nl.


Vertrouwenspersoon
Mencia is tegen elke vorm van ongewenst gedrag. Hieronder vallen discriminatie, intimidatie, en ook seksuele intimidatie. We streven naar een klimaat waarin niemand dergelijk gedrag tolereert. Als een leerling zich gekwetst voelt door ongewenst gedrag van de kant van medeleerlingen of medewerkers van de school, kunnen leerlingen zich wenden tot een van de vertrouwenspersonen. In Zundert is dat mw. Tiggelman.


VIB
Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (de zogenaamde kernvakken) worden in de onderbouw wekelijks extra ondersteuningslessen gegeven in kleine groepen (max.16 leerlingen) aan leerlingen voor wie deze extra ondersteuning volgens de vakdocent noodzakelijk is. De VIB start na de herfstvakantie. Er zijn vier VIB-periodes van circa 6 weken. Als uw zoon/dochter is ingedeeld bij VIB, krijgt u hierover bericht. Uw kind wordt opgegeven door de vakdocent en u kunt indien u dit wenst uw kind opgeven via de mentor.