Mentor
Op het Mencia is de mentor de spil van de leerlingenzorg en ook het eerste contact met de school. In de brugklas neemt de mentor een zeer belangrijke positie in om de overgang van basisschool naar brugklas te vergemakkelijken. Ook in de jaren daarna zullen ouders in eerste instantie vooral met de mentor te maken krijgen. De mentor stimuleert, motiveert en zoekt ook samen met ouders naar oplossingen als het even wat minder gaat.


Centrum Jeugd en Gezin
Veel vragen op het gebied van professionele ondersteuning kunnen gesteld worden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij zijn bereikbaar via 076 – 504 01 59 (afdeling Etten-Leur en regio). Kijk voor meer informatie op cjgetten-leur.nl of op cjgzundert.nl.


Dyslexie
Sommige leerlingen hebben dyslexie. Daar hebben zij en hun ouders dagelijks mee te maken. Dyslexie kan het functioneren en het welzijn van het kind op school beïnvloeden. Dyslectische leerlingen hebben meer tijd nodig om nieuwe informatie op te nemen en hebben moeite met dubbele taken (bijvoorbeeld met lezen en hardop lezen, met luisteren en schrijven). Zij leren moeilijk uit het hoofd en informatie zonder samenhang wordt vaak verward. Dyslexie uit zich meestal op het gebied van lezen en spellen. Kernwoorden die tegenwoordig nogal eens worden gebruikt om het begrip dyslexie te omschrijven zijn traagheid en warrigheid. We besteden op school extra aandacht aan dyslexie. Mencia Sandrode screent de brugklassers op mogelijke lees- en/of spellingsmoeilijkheden. Zo voorkomen we dat leerlingen uitvallen door niet ontdekte dyslexie. Is een leerling dyslectisch, dan treffen we maatregelen om te zorgen dat hij of zij er zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Daarvoor zijn op school bepaalde afspraken gemaakt.

Wij hanteren het Protocol dyslexie Voortgezet Onderwijs. Dit protocol dyslexie dient als leidraad voor docent, mentoren en dyslexiecoaches bij het signaleren en
begeleiden van leerlingen met lees- en spellingsproblemen of dyslexie.

Via deze link is het protocol van de school te downloaden. Voor vragen met betrekking tot dyslexie kunt u contact opnemen met de ondersteuningscoördinator (zie onder).


Decanaat
De decanen houden zich binnen de school bezig met studie- en beroepskeuze. Na de basisschool heb je gekozen voor Mencia de Mendoza of Mencia Sandrode. Tijdens je schoolloopbaan moet je ook weer keuzes maken. In de derde klas moet je kiezen voor één van de sectoren van MAVO of de profielen van de Tweede Fase in HAVO of VWO. Aan het einde van je schoolloopbaan moet je een goede keuze maken voor een vervolgopleiding, een opleiding die helemaal bij jou past. De decanen helpen je bij deze keuzes.

Decanen
Mw. M. (Miranda) van Loon en Mw. C. (Christy) van den Broek , decaan mavo, mvloon@mencia.nl/ cvbroek@mencia.nl
Dhr. J. (Jan) van Etten, decaan havo/vwo, jvetten@mencia.nl

Documenten/presentaties:
Voorlichting profielkeuze MAVO 2022
Voorlichting Profielkeuze HAVO 3 Sandrode nov 2022 – kopie
Voorlichting profielkeuze HAVO 3 2022
Voorlichting profielkeuze VWO 3 2022

 


Huiswerkklas
Binnen de scholengemeenschap Breda kent het Mencia een eigen centrum voor studiebegeleiding en scholing. Voor de leerlingen uit klas 1 t/m 3 op onze school is intensieve huiswerkbegeleiding (IHB) mogelijk. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor twee dagdelen per week. Aanmelden voor de huiswerkklas (msc) trimester 2 is niet meer mogelijk. Het inschrijfformulier voor trimester 3 staat inmiddels hier op de website.

 

 


 

Ondersteuningscoördinator
Wanneer problemen iedere keer terugkeren, kun je in overleg met je mentor naar de ondersteuningscoördinator. Op onze school is dat mevrouw van den Elshout (ELL).
Zij kan je helpen als je bijvoorbeeld:

– problemen thuis hebt
– nogal eens sombere gevoelens hebt
– iemand hebt verloren die je zeer dierbaar is
– vaak bang of heel boos bent
– faalangstig bent
– problemen hebt tijdens of na de echtscheiding van je ouders

De ondersteuningscoördinator is ook het eerste aanspreekpunt voor leerlingen met (mogelijke) dyslexie en dyscalculie

Ze is te bereiken via lvdelshout@mencia.nl.


Vertrouwenspersoon
Mencia Sandrode streeft na dat leerlingen en medewerkers zich veilig voelen tijdens hun studie en werk. De vertrouwenspersonen dragen zorg voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van ongewenst gedrag in onze school door o.a. voorlichting. Mocht een leerling of medewerker zich onverhoopt slachtoffer voelen van ongewenst gedrag binnen de school, dan kan hij/zij zich wenden tot één van de vertrouwenspersonen. Naast eerste opvang zullen de vertrouwenspersonen samen met de leerling of medewerker op zoek gaan naar oplossingsmogelijkheden voor de ongewenste situatie. De taakomschrijving van de vertrouwenspersonen vindt u hieronder. De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn:

Voor leerlingen:
Mevrouw van den Elshout – lvdelshout@mencia.nl

(werkdagen: maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend)

Voor leerlingen en medewerkers;
Mevrouw Tiggelman – atiggelman@mencia.nl  

(werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend)

Een vertrouwenspersoon is een aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders of medewerkers met klachten over ongewenste omgangsvormen. Op onze school vangt zo’n vertrouwenspersoon de betrokkenen op en begeleidt hen bij het zoeken naar een oplossing voor de klacht. Op deze manier levert de vertrouwenspersoon een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de sociale veiligheid op Mencia Sandrode.

Ongewenste omgangsvormen zijn:
– seksuele intimidatie
– discriminatie
– racisme
– pesten
– agressie

De vertrouwenspersoon kan een hiermee geconfronteerde leerling of medewerker op de volgende manieren begeleiden:

  1. Door het voeren van gesprekken:
  2. Luisteren en de mogelijkheden met bijbehorende gevolgen doorspreken. Hierbij heeft de leerling (en zijn/haar ouders) of de medewerker altijd zelf de regie in handen.
  3. Mediatie:

Meegaan naar gesprekken op verzoek van de leerling (en diens ouders) of de medewerker.

  1. Klachtenregeling begeleiden:

De leerling (en zijn/haar ouders) of de medewerker begeleiden in het klachtenproces en op hun verzoek meegaan naar de klachtencommissie.

  1. Doorverwijzen:

– intern bij pedagogische of organisatorische klachten naar de mentor, docent of afdelingsleider;
– intern bij problemen in de privésfeer naar de mentor of ondersteuningscoördinator;
– extern naar een vertrouwenspersoon buiten de school, indien de interne vertrouwenspersonen niet beschikbaar of ongewenst zijn.


VIB
Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde (de zogenaamde kernvakken) worden in de onderbouw wekelijks extra ondersteuningslessen gegeven in kleine groepen (max.16 leerlingen) aan leerlingen voor wie deze extra ondersteuning volgens de vakdocent noodzakelijk is. Daarnaast is er VIB voor planning en organisatie. De VIB start na de herfstvakantie. Er zijn vier VIB-periodes van circa 6 weken. Als uw zoon/dochter is ingedeeld bij VIB, krijgt u hierover bericht. Uw kind wordt opgegeven door de vakdocent en u kunt indien u dit wenst uw kind opgeven via de mentor.