Missie ouderraad Mencia de Mendoza Lyceum Breda en Mencia Sandrode Zundert

De missie van de ouderraad is om vanuit het perspectief van de ouders bij te dragen aan de missie van Mencia1.

De missie van Mencia is de volgende:

“Mencia ziet het als haar taak leerlingen op te leiden en te vormen tot jongvolwassenen, die verantwoordelijk en zelfstandig kunnen gaan functioneren in de maatschappij.
Mencia biedt daartoe in een prettige en veilige omgeving onderwijs van hoog inhoudelijk niveau, dat past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en dat voorbereidt op de internationale samenleving. Daarbij heeft de school aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, en leert zij haar leerlingen (steeds meer zelfstandig) te studeren.”

Visie ouderraad
De ouderraad van Mencia wil vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit een onmisbare partner zijn voor de directie, de docenten, leerlingen en ouders.

Doel ouderraad
Het doel van de ouderraad is drieledig:

Optimaliseren van communicatie tussen school en ouders. De ouderraad treedt op als klankbord voor de directie en kan de directie ongevraagd en gevraagd advies geven. De ouderraad fungeert ook als vraagbaak voor ouders, waarbij de ouderraad ouders met raad en daad kan bijstaan
Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school. De ouderraad maakt gebruik van de aanwezige expertise. In de ouderraad zitten ouders uit verschillende beroepsgroepen. Zij wenden hun expertise, kennis en ervaring aan voor school. Dit kan gevraagd en ongevraagd plaatsvinden.
Behartigen van belangen van de ouders en van leerlingen. De ouderraad is de verbindende schakel tussen ouders en school. De ouderraad ontvangt signalen van ouders en informeert de school over wat er leeft onder de ouders. Omgekeerd wordt de ouderraad geïnformeerd over wat er leeft onder het personeel en kan zij dit uitdragen naar de ouders.

Activiteiten van de ouderraad
Gedurende het schooljaar onderneemt de ouderraad een aantal activiteiten om bovenstaande doelen te verwezenlijken:

De ouderraad levert een bijdrage aan activiteiten die door de school worden georganiseerd zoals de kerstviering, de diploma-uitreiking en de open dag.
De ouderraad organiseert activiteiten zoals de beroepenvoorlichting en de thema-avond.
De ouderraad overlegt vijf maal per jaar met een of meer directieleden.
1 Mencia is de naam die gebruikt wordt voor zowel het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda als Mencia Sandrode in Zundert.