Ziek/afwezigheid melden:
Leerlingen die afwezig zijn worden tussen 7.45 en 8.30 uur telefonisch afgemeld door de ouders/verzorgers via de administratie.
Via telefoon: 076-5995050
Via mail: sandrode@mencia.nl

Ook kunt u via Magister een ziekmelding doorgeven. Klik hier voor een korte handleiding.

Een leerling die tijdens de lessen het schoolterrein moet verlaten meldt zich af bij de afdelingsleider.

Afspraak:
Indien een afspraak bijvoorbeeld bij de dokter of de tandarts tijdens lestijd onvermijdelijk is, moet u hiervan ook telefonisch melding maken of moet de leerling een briefje van de ouders/verzorgers inleveren bij de administratie.
De briefjes zijn ook hier te downloaden.

Niet meedoen bij gym:
Als een leerling niet mee kan doen (om welke reden dan ook) met de gymnastiekles moet dit door de ouders/verzorgers schriftelijk (per mail) worden meegedeeld aan de docent. De leerling dient deze les toch bij te wonen, tenzij de schoolleiding bij langdurige gevallen anders beslist.

Bijzonder verlof:
Leerlingen kunnen slechts op vakantie gaan binnen de periodes van de schoolvakantie. Vrijstelling moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden bij de schoolleiding. Als de ouders geen vrijstelling van schoolbezoek hebben aangevraagd of deze niet is gegeven, dan wordt het wegblijven beschouwd als ongeoorloofd schoolverzuim. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de leerplichtambtenaar bevoegd een proces-verbaal op te maken.

Ongeoorloofd schoolverzuim (afwezigheid zonder reden en toestemming) wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Aanvragen voor verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen dienen ruim van te voren schriftelijk te worden aangevraagd bij de locatiedirecteur. De onderwijsinspectie ziet er ten strengste op toe dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan.

U kunt hiervoor gebruik maken van dit formulier.

Ziekteverzuim:
Leerlingen zijn tot de leeftijd van 23 jaar leerplichtig. Wanneer kinderen ongeoorloofd verzuimen is de school wettelijk verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ook vanuit het oogpunt van leerlingzorg is dit belangrijk. Langdurig (ziekte)verzuim resulteert namelijk vaak in vroegtijdig en onnodig schoolverlaten. Dit beïnvloedt uiteindelijk de kansen op de arbeidsmarkt op een negatieve manier.

Proefwerk of SO gemist/werkstuk inleveren:
Een leerling die een proefwerk heeft gemist, is verplicht zo spoedig mogelijk zelf contact op te nemen met de betreffende docent over het inhalen van het proefwerk. Docenten geven leerlingen een 1 voor een niet gemaakt proefwerk. Wanneer een leerling het werk inhaalt wordt de 1 vervangen door het behaalde cijfer. Komt een leerling niet opdagen dan blijft de 1 staan! Dit geldt ook voor het inleveren van werkstukken! De deadline is de deadline. Elke dag te laat is een punt eraf.