Ziek / afwezigheid / te laat:
Leerlingen die afwezig/ziek of te laat zijn moeten afgemeld worden door de ouder(s)/verzorger(s) tussen 7.45 en 8.30 uur. Dit kan telefonisch, via mail of via Magister.
Via telefoon: 076-5995050
Via mail: absentiesandrode@mencia.nl

Via Magister een ziekmelding doorgeven. Klik hier voor een korte handleiding.

Een leerling die tijdens de lessen het schoolterrein moet verlaten meldt zich af bij de afdelingsleider en bij diens afwezigheid bij de locatiedirecteur.

Afspraak:
Indien een afspraak bijvoorbeeld bij de dokter of de tandarts tijdens lestijd onvermijdelijk is, moet u hiervan ook telefonisch melding maken of moet de leerling een briefje van de ouders/verzorgers inleveren bij de administratie. Kijk bij ‘ABC‘ voor de absentiebriefjes.

Niet meedoen bij gym:
Als een leerling niet mee kan doen (om welke reden dan ook) met de gymnastiekles moet dit door de ouders/verzorgers schriftelijk (per mail) worden meegedeeld aan de docent. De leerling dient deze les toch bij te wonen, tenzij de schoolleiding bij langdurige gevallen anders beslist.

Bijzonder verlof:
Leerlingen kunnen slechts op vakantie gaan binnen de periodes van de schoolvakantie. Vrijstelling moet vooraf schriftelijk aangevraagd worden bij de schoolleiding. Aanvragen voor verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen dienen uiterlijk een week van tevoren schriftelijk te worden aangevraagd bij de afdelingsleider. De onderwijsinspectie ziet er op toe dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan.
Meer informatie hierover is te vinden op Regionaal Bureau Leren Regels verzuim – Regionaal Bureau Leren (rblwest-brabant.nl)

Kijk bij ‘ABC‘ voor het formulier ‘bijzonder verlof’.